Welcome! 登入 註冊
專區首頁 專區百科 專區論壇 專區地圖

Advanced

一時,佛在舍衛國祇樹給孤獨園

一時,佛在舍衛國祇樹給孤獨園

分類標籤: 般若經典哲學
[0748c20] 一時,佛在舍衛國祇樹給孤獨園,與大比丘眾千二百五十人俱。爾時,世尊食時,著衣持鉢,入舍衛大城乞食。於其城中,次第乞已,還至本處。飯食訖,收衣鉢,洗足已,敷座而坐。

有同學來信問道,為何達摩笈多的譯文與其他漢譯本差異最大,連比丘眾數字都不同。

[code]
「如是我聞一時世尊聞者遊行勝林中無親搏施與園中大比丘眾共半三十比丘百」金剛能斷般若波羅蜜經(T0238)
[/code]

事實上,這個問題得從歷史文獻與考古成果上著手才能有更明確推論,老師也沒有明確答案。但揣想總會是與達摩笈多所根據的梵文本有關。至於達摩笈多是以什麼因緣而會使用這個梵文版本,或者,會不會是在經典流傳時出了什麼差錯,這我現在都僅能猜測。

查詢了一下CBETA,其實CBETA的討論區有相關討論,我摘了些部分來給同學參考,也將連結附上,各位同學可以深入查看討論串。

(quotation mode 裏面,文字沒有自動換行,請使用底下拉把左右移動閱讀。)

[code]
CBETA:金剛能斷般若波羅蜜經(T0238)——大比丘眾共【半三十比丘百】
週五, 2016/01/08 - 07:31 — gaoyuefeng1989

經文用字討論區
關於《金剛經》的漢譯本,《大正藏》共收了7個譯本。其中隋朝笈多法師的譯本(T0238)是完全按照梵文詞句,逐字對照翻譯的,所以這個本子的文字最為艱難,許多地方根本不成句,所以歷代幾乎無人研究這個本子,都以鳩摩羅什或玄奘法師的譯本為準。

由於幾乎無人研究笈多法師的譯本,使得這個本子在刻經的時候出現的錯誤得不到糾正。也許是因為這個本子的句子不符合漢語規則,所以工人在最開始刻雕板的時候就無法發現自己刻錯了。

這個本子的[0766c18] 句在《大正藏》裡是這樣的:

一時,世尊聞者遊行勝林中,無親搏施與園中,大比丘眾共半三十比丘百。

在CBETA的電子大藏經中,「半三十比丘百」的後面並沒有註釋,這表示歷代藏經都是同一句話。

然而考查其他法師的譯文,這裡都是大比丘「千二百五十人」。笈多法師的「半三十比丘百」無論如何算不出1250這個數。

考查梵文原文,這句話是這樣的:

Bhagavāñ Śrāvastyāṃ viharati sma Jetavane 'nāthapiṇḍadasya-ārāme mahatā bhikṣu-saṁghena sārdham ardha trayodaśabhir bhikṣu-śataiḥ sambahulaiś

「Bhagavāñ Śrāvastyāṃ viharati sma Jetavane 'nāthapiṇḍadasya-ārāme」這句話是「佛在舍衛國祇樹給孤獨園」,沒有任何問題。後一句,從mahatā開始,逐詞翻譯如下:

mahatā:大

bhikṣu-saṁghena:比丘

sārdham:與……一起

ardha:一半

trayodaśabhir:十三

bhikṣu-śataiḥ:一百比丘

sambahulaiś:眾多這裡是印度的一種數字表示法,表示再加半個就是十三個,那實際就是十二個半,bhikṣu-śata,意為“一百個比丘”,“十二個半”的“一百個比丘”,加起來剛好就是“一千二百五十”個比丘。所以笈多法師此處的「半三十比丘百」應是「半十三比丘百」的筆誤,應予更正。
[/code]

CBETA討論區連結:
http://www.cbeta.org/node/4939

太感謝了!謝謝老師!