Welcome! 登入 註冊
專區首頁 專區百科 專區論壇 專區地圖

Advanced

時,長老須菩提

時,長老須菩提

分類標籤: 般若經典哲學
[0748c24] 時,長老須菩提在大眾中即從座起,偏袒右肩,右膝著地,合掌恭敬而白佛言:「希有!世尊!如來善護念諸菩薩,善付囑諸菩薩。世尊!善男子、善女人,發阿耨多羅三藐三菩提心,應云何住?云何降伏其心?」