Welcome! 登入 註冊
專區首頁 專區百科 專區論壇 專區部落格 專區地圖

Advanced

般若經典哲學

般若經典哲學 作者 Views 發表時間

《金剛經》菩薩如何降伏其心部分略注釋。

Jennyhwa 109 01/19/2019 11:50AM

金剛經譯注

丁子 174 01/19/2019 09:00AM

一時,佛在舍衛國祇樹給孤獨園

gustav 336 09/27/2018 07:47PM

金剛能斷般若波羅蜜經(T0238)——大比丘眾共【半三十比丘百】 | Re: 一時,佛在舍衛國祇樹給孤獨園

gustav 422 09/30/2018 08:18AM

Re: 金剛能斷般若波羅蜜經(T0238)——大比丘眾共【半三十比丘百】 | Re: 一時,佛在舍衛國祇樹給孤獨園

黃比爾 183 10/03/2018 01:26AM

thumbs up

李捷勛 289 09/29/2018 10:50AM

佛言:「善哉,善哉!須菩提!

gustav 274 09/27/2018 07:55PM

時,長老須菩提

gustav 262 09/27/2018 07:48PM

如是我聞

gustav 329 09/27/2018 07:27PM

Re: 如是我聞(格式範例)

gustav 248 09/27/2018 07:47PM

金剛般若波羅蜜經 姚秦天竺三藏鳩摩羅什譯

gustav 222 09/27/2018 07:27PM

般若經典哲學課程大綱

gustav 476 09/09/2018 12:41PM


金剛經 作者 Views 發表時間

《金剛經》菩薩如何降伏其心部分略注釋。

Jennyhwa 109 01/19/2019 11:50AM

金剛經譯注

丁子 174 01/19/2019 09:00AM

一時,佛在舍衛國祇樹給孤獨園

gustav 336 09/27/2018 07:47PM

(tu)

李捷勛 289 09/29/2018 10:50AM

佛言:「善哉,善哉!須菩提!

gustav 274 09/27/2018 07:55PM

時,長老須菩提

gustav 262 09/27/2018 07:48PM

如是我聞

gustav 329 09/27/2018 07:27PM

金剛般若波羅蜜經 姚秦天竺三藏鳩摩羅什譯

gustav 222 09/27/2018 07:27PM

般若經典哲學課程大綱

gustav 476 09/09/2018 12:41PM